bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa 3 przepompowni ścieków i wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu
nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest: „ Budowa 3 przepompowni ścieków i wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego ” z podziałem na 4 zadania:

Zadanie nr 1
Budowa przepompowni ścieków w rejonie ul. Unii Europejskiej w Radomsku na działce nr ewid. 159/2 obręb nr 3, kanału sanitarnego grawitacyjnego KS-1 o długości L=9,5mb i KS-2 o długości L=4,5mb, kanału tłocznego Ø 250 PE o długości około 36 mb wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu przepompowni ścieków.
Zadanie nr 2
Budowa przepompowni ścieków w ul. Przemysłowej w Radomsku.
Zadanie nr 3
Budowa przepompowni ścieków w ul. Wieniawskiego w Radomsku.
Zadanie nr 4
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 250 metodą przewiertu sterowanego w ul. Żytniej w Radomsku o długości około L=115 mb ( od projektowanej studni K2 w ul. Narutowicza do studni nr 9 ).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2017 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.
Termin realizacji zamówienia dla:
- zadania 1: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 r.
- zadania 2: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 r.
- zadania 3: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 r.
- zadania 4: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert oddzielnie dla zadania 1, 2, 3 i 4 jest cena - 100%.
Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla:
- zadania 1 w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
- zadania 2 w wysokości 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych ).
- zadania 3 w wysokości 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych ).
- zadania 4 w wysokości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych ).


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje dla zadania 1, 2, 3 i 4 możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

P R E Z E S
Zarządu Spółki
inż. Marek Glądalski


Radomsko 07.03.2017 r.

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załączniki dla zadania 1, 2, 3, 4

3. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 07.03.2017 13:02
Publikacja ostatniej zmiany: 05.04.2017 13:13
Dokument oglądany razy: 1324
Nie podlega Ustawie