bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Hubala

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Hubala o długości
L= 636,5 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni ”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2016 r. o godz. 1000
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.
Termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2016 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 90%
b) okres gwarancji jakości – waga 10%

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45,
faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

Radomsko 07.10.2016 r.

P R E Z E S
Zarządu Spółki
inż. Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załączniki do SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi

4. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 07.10.2016 11:24
Publikacja ostatniej zmiany: 22.10.2016 13:20
Dokument oglądany razy: 1273
Nie podlega Ustawie