bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na 3 zadania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych jest art.132 ust.2 w związku z art. 132 ust.1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na 3 zadania:

Zadanie 1
- dostawa materiałów do wymiany sieci wodociągowej PCV Ø 110 w ul. Mochnackiego w
Radomsku o długości L = 280 mb - elementy z PCV i PE, elementy żeliwne.
Zadanie 2
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Batalionów
Chłopskich o długości L = 227,5 mb ( odcinek od S 5.1 do S 5.8 ) - elementy z PCV,
żeliwa, betonu.
Zadanie 3
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Hubala o długości
L = 487,5 mb ( odcinek od S 3.54 do S 3.65 ) - elementy z PCV, żeliwa, betonu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na:

- dostawę materiałów z elementów PCV i PE: dla zadania 1, 2, 3,
- dostawę materiałów z elementów żeliwnych: dla zadania 1, 2, 3,
- dostawę materiałów z betonu: dla zadania 2, 3.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości dla elementów z PCV i PE zawiera formularz cenowy - załącznik Nr 2, dla elementów z żeliwa - załącznik nr 3, dla elementów z betonu - załącznik nr 4 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2016 r. o godz. 10:00 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2016 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do 31.10.2016 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla:
- dostawy materiałów z elementów PCV i PE - w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: tysiąc
złotych ).
- dostawy materiałów z elementów żeliwnych - w wysokości 400,00 zł ( słownie: czterysta
złotych ).
- dostawy materiałów z betonu - w wysokości 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych elementów jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.


Radomsko 20.09.2016 r.

P R E Z E S

Zarządu Spółki
inż. Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Formularz cenowy - załączniki nr. 2, 3, 4

3. Zmiana do SIWZ

4. Pytania i odpowiedzi

5. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 20.09.2016 09:42
Publikacja ostatniej zmiany: 03.10.2016 12:39
Dokument oglądany razy: 1171
Nie podlega Ustawie