bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 09.10.2015 07:55 z powodu:

Rozstrzygnięte

Odbior i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Radomsku w ilości 6 500 Mg

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Postępowanie dotyczy:

„ Odbioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni
Ścieków w Radomsku w ilości 6 500 Mg ”.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2014 r. o godz. 1100
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2014 r. o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, faks 44/ 683 43 77,
tel. kom. 501 144 147.
P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Wiesław Kamiński

Radomsko 27.11.2014 r.

SIWZ wraz z załącznikami

Wyniki badań laboratoryjnych

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 28.11.2014 13:02
Publikacja ostatniej zmiany: 29.12.2014 14:31
Dokument oglądany razy: 1713
Podlega Ustawie