bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

odtworzenie nawierzchni asfaltowej po budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Radomsko 22.08.2016 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust.2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kopiec, Traugutta, Chopina, Piramowicza, Chabrowa.

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
- zebranie kruszywa z wywozem - 20 ton ( nie dotyczy ul. Chabrowej ),
- profilowanie i zagęszczanie podłoża - ok. 5529 m2,
- masa-warstwa wiążąco-wyrównawcza 50 kg/m2 - ok.5529 m2,
- masa ścieralna 5 cm - ok. 5529 m2,
- cięcie krawędzi asfaltowych - ok.80 mb ( nie dotyczy ul. Chabrowej ),
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - ok. 5529 m2,
- regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych - 27 szt.,
- regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych - 27 szt.
Informacje dodatkowe:
- projekt ruchu drogowego, wszelkie uzgodnienia oraz koszty z tym związane ponosi
Wykonawca,
- odzyskane kruszywo należy zwrócić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Krzywa 12.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2016 r. o godz. 1000
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2016 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do dnia 10.10.2016 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w kwocie 8.000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 22.08.2016 12:18
Publikacja ostatniej zmiany: 06.09.2016 09:49
Dokument oglądany razy: 1155
Podlega Ustawie