bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 09.10.2015 07:55 z powodu:

Rozstrzygnięte

Tankowanie samochodów Zamawiającego benzyną PB 95, olejem napędowym oraz dostawę oleju napędowego

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

( przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu
21.10.2014 r. )

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych – Dziennik Ustaw z 09.08.2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje: tankowanie na stacji paliw Wykonawcy samochodów służbowych Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 i olejem napędowym ON oraz dostawę oleju napędowego.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1
Tankowanie samochodów Zamawiającego benzyną bezołowiową PB 95 w ilości 7 000 litrów spełniające wymagania zgodnie z normą PN-EN 228.
Tankowanie samochodów Zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę
pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w stacji będącej w dyspozycji Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

Zadanie nr 2
Tankowanie samochodów Zamawiającego olejem napędowym ON w ilości 300 000 litrów spełniające wymagania zgodnie z normą PN-EN 590.
Tankowanie samochodów Zamawiającego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę
pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w stacji będącej w dyspozycji Wykonawcy, położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

Zadanie nr 3
Dostawa oleju napędowego do tankowania samochodów, maszyn i urządzeń w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko
w ilości 100 000 litrów spełniająca wymagania zgodnie z normą PN-EN 590.
Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.
Miejsce dostawy oleju napędowego – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Płoszów ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 13.00.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2014 r. o godz. 10:00.
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2014 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia dla zadania 1, 2 i 3:
- rozpoczęcie: 01.01.2015 r.
- zakończenie: 31.12.2015 r.

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości:

zadanie nr 1 - ( tankowanie benzyną PB 95 ) - wadium w kwocie 1 000,00 zł.
zadanie nr 2 - ( tankowanie olejem napędowym ON ) - wadium w kwocie 30 000,00 zł.
zadanie nr 3 - ( dostawa oleju napędowego ) - wadium w kwocie 10 000,00 zł.

Okres związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert oddzielnie dla poszczególnych zadań jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa przy użyciu kart
paliwowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje dla zadania 1, 2 i 3 możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw co w zamówieniu
podstawowym, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art.
67 ust.1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.

P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Wiesław Kamiński

Radomsko 21.10.2014 r.

Ogłoszenie o zamowieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 2014/S 205-362583

SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 21.10.2014 14:09
Publikacja ostatniej zmiany: 20.12.2014 07:23
Dokument oglądany razy: 2031
Podlega Ustawie