bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie o cenę - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPYTANIE O CENĘ

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych”.

Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn.zm), jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 3 do zapytania).

Termin realizacji zamówienia rozpoczęcie od 01.09.2016r. zakończenie – 31.08.2017r.

Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców, którzy posiadają wpis do rejestru operatorów pocztowych.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego (załącznik nr 1 ) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem cenowym (załącznik nr 2) oraz parafowanego i podpisanego projektu umowy (załącznik nr 3)

Termin oraz sposób składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85 do dnia 04.08.2016r. do godziny 13.00 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z adnotacją: Oferta na : „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych”.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.


Kryteria oceny ofert
cena brutto


Postanowienia końcowe
1. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Stara Droga 85. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Małgorzata Jasińska tel. 683-06-30 wew. 43 w godzinach od 7:00 do 13.00 (dni robocze).

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2
3. Projekt umowy – załącznik nr 3
4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 27.07.2016 12:41
Publikacja ostatniej zmiany: 10.08.2016 08:56
Dokument oglądany razy: 1021
Nie podlega Ustawie