bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 5 zadań.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 dla zadania 1, załącznik nr 3 dla zadania 2, załącznik nr 4 dla zadania 3, załącznik nr 5 dla zadania 4, załącznik nr 6 dla zadania 5 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 01.08.2016 r. o godz. 12:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2016 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.
Termin realizacji zamówienia dla:
- zadania 1 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2016 r. - załącznik nr 2 do siwz.
- zadania 2 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2016 r. - załącznik nr 3 do siwz.
- zadania 3 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2016 r. - załącznik nr 4 do siwz.
- zadania 4 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2016 r. - załącznik nr 5 do siwz.
- zadania 5 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2016 r. - załącznik nr 6 do siwz.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie całego zakresu zamówienia jest cena - 100%.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.

Radomsko 21.07.2016 r.


P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załącznik nr. 2

3. Załącznik nr  3

4. Załącznik nr  4

5. Załącznik nr  5

6. Załącznik nr  6

7. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 21.07.2016 07:27
Publikacja ostatniej zmiany: 08.08.2016 13:10
Dokument oglądany razy: 1153
Nie podlega Ustawie