bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego: koparko - ładowarki, agregatu prądotwórczego o mocy 80 kVA, agregatu prądotwórczego o mocy 500 kVA, układu pompowego wraz ze sterowaniem, wózka widłowego z podziałem na 5 zadań

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego: koparko - ładowarki, agregatu prądotwórczego o mocy 80 kVA, agregatu prądotwórczego o mocy 500 kVA, układu pompowego wraz ze sterowaniem, wózka widłowego z podziałem na 5 zadań
Numer ogłoszenia: 89190 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100% udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego: koparko - ładowarki, agregatu prądotwórczego o mocy 80 kVA, agregatu prądotwórczego o mocy 500 kVA, układu pompowego wraz ze sterowaniem, wózka widłowego z podziałem na 5 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1: Zakup ( dostawa ) do siedziby Zamawiającego w formie leasingu operacyjnego używanej koparko-ładowarki, spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, o parametrach użytkowych określonych w SIWZ. Zadanie 2: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego mobilnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków o mocy 80 kVA. Dostarczony agregat prądotwórczy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ. Zadanie 3: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego agregatu prądotwórczego o mocy 500kVA do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dostarczony agregat prądotwórczy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ. Zadanie 4: Zakup z dostawą i uruchomieniem układu pompowego wraz ze sterowaniem w formie leasingu operacyjnego. Dostarczony układ pompowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ. Zadanie 5: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego czołowego wózka widłowego. Dostarczony wózek widłowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji nie starszy niż 2015 r. i posiadać parametry określone w SIWZ.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 43.26.11.00-1, 66.11.40.00-2, 31.12.20.00-7, 42.12.20.00-0, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-0, 42.41.51.10-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 8.1 Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla: - zadania 1 w wysokości 5.000,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy złotych ). - zadania 2 w wysokości 2.000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych ). - zadania 3 w wysokości 6.000,00 PLN ( słownie: sześć tysięcy złotych ). - zadania 4 w wysokości 3.000,00 PLN ( słownie: trzy tysiące złotych). - zadania 5 w wysokości 3.500,00 PLN ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 8.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium 8.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.z 2007 r., Nr 42, poz. 275 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ; 3) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany pojazd/urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w siwz - załącznik nr 4 do SIWZ; 4) projekt umowy leasingu operacyjnego przedstawiony przez Wykonawcę; 5) harmonogram spłat wszystkich rat leasingowych w postaci tabelarycznej; 6) opis techniczny oferowanego pojazdu/urządzenia: - foldery, prospekty, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry techniczne i eksploatacyjne w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę urządzenie/pojazd spełnia parametry i wyposażenie określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia; 7) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko pokój nr 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup (dostawa) do siedziby Zamawiającego w formie leasingu operacyjnego używanej koparko-ładowarki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup (dostawa) do siedziby Zamawiającego w formie leasingu operacyjnego używanej koparko-ładowarki, spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, o parametrach użytkowych określonych w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 43.26.11.00-1, 66.11.40.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.05.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego mobilnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków o mocy 80 kVA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego mobilnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków o mocy 80 kVA. Dostarczony agregat prądotwórczy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.20.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego agregatu prądotwórczego o mocy 500kVA do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego agregatu prądotwórczego o mocy 500kVA do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dostarczony agregat prądotwórczy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.20.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup z dostawą i uruchomieniem układu pompowego wraz ze sterowaniem w formie leasingu operacyjnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą i uruchomieniem układu pompowego wraz ze sterowaniem w formie leasingu operacyjnego. Dostarczony układ pompowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.20.00-0, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego czołowego wózka widłowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego czołowego wózka widłowego. Dostarczony wózek widłowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji nie starszy niż 2015 r. i posiadać parametry określone w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.51.10-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 14.04.2016 13:06
Publikacja ostatniej zmiany: 17.05.2016 09:51
Dokument oglądany razy: 1591
Podlega Ustawie