bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa przepompowni ścieków przy ul. Kopiec i wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art. 132 ust. 2 w związku z art. 132
ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest:

„ Budowa przepompowni ścieków przy ul. Kopiec i wykonanie podłączeń budynków
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 – budowa przepompowni ścieków przy ul. Kopiec w Radomsku,
Zadanie 2 – wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2016 r. o godz. 1000
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2016 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia dla:
- zadania 1: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2016 r.
- zadania 2: od dnia podpisania umowy do dnia 29.07.2016 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W niniejszym postępowaniu oddzielnie dla zadania 1 i 2 przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 90%
b) okres gwarancji jakości – waga 10%

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla:
- zadania 1 w wysokości 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
- zadania 2 w wysokości 5.500,00 zł ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych ).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje dla zadania 1 i 2 możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót tego samego rodzaju co roboty stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, faks 44/ 683 43 77, tel. kom. 501 144 147.

Radomsko 15.04.2016 r.


P R E Z E S
Zarządu Spółki
inż. Marek Glądalski

SIWZ wraz z załącznikami

Formularz cenowy dla zadania nr 2 - załącznik nr 2 do siwz

Zadanie nr 1 - załączniki

Zadanie nr 2 - załączniki

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 15.04.2016 13:21
Publikacja ostatniej zmiany: 12.05.2016 11:26
Dokument oglądany razy: 2607
Nie podlega Ustawie