bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara
Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych z podziałem na 3 zadania.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości zawiera formularz cenowy – załącznik nr 2 dla zadania 1, załącznik nr 3 dla zadania 2, załącznik nr 4 dla zadania 3 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2016 r. o godz. 12:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2016 r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.
Termin realizacji zamówienia dla:
- materiałów dla zadania 1 - Etap I od dnia podpisania umowy do dnia 13.05.2016 r. - załącznik nr 5 do siwz.
- materiałów dla zadania 1 - Etap II od dnia podpisania umowy do dnia 22.07.2016 r. - załącznik nr 6 do siwz.
- materiałów dla zadania 2 - od dnia podpisania umowy do dnia 13.05.2016 r. - załącznik nr 3 do siwz.
- materiałów dla zadania 3 - od dnia podpisania umowy do dnia 13.05.2016 r. - załącznik nr 4 do siwz.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia oddzielnie dla poszczególnych zadań jest cena - 100%.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147, faks 44/ 683 43 77.

Radomsko 01.04.2016 r.

P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Marek Glądalski

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Formularz cenowy - załącznik nr. 2

3. Formularz cenowy - załącznik nr. 3

4. Formularz cenowy - załącznik nr. 4

5. Harmonogram dostawy materiałów dla zadania 1 - etap 1

6. Harmonogram dostawy materiałów dla zadania 1 - etap 2

7. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 01.04.2016 09:20
Publikacja ostatniej zmiany: 21.04.2016 09:08
Dokument oglądany razy: 1232
Nie podlega Ustawie