bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej z podziałem na 8 zadań

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej z podziałem na 8 zadań:

Zadanie 1
- dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej PCV Ø 110 w ul. Stawowej w
Radomsku - elementy z PCV, żeliwa.

Zadanie 2
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Andersa o długości
L=112 mb ( odcinek od S166 do S168 ) - elementy z PCV, żeliwa, betonu.

Zadanie 3
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Rotmistrza
W. Pileckiego o długości L=136 mb ( odcinek od S150 do S170 ) - elementy z PCV,
żeliwa, betonu.

Zadanie 4
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Andersa o długości
L=248,5 mb ( odcinek od S149 do S156 ) - elementy z PCV, żeliwa, betonu.

Zadanie 5
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Andersa o długości
L=399,5 mb ( odcinek od S149 do S156 ) - elementy z PCV, żeliwa, betonu.

Zadanie 6
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości L=250 mb
( odcinek od SR1S125 do przepompowni ścieków przy ul. Kukuczki ) - elementy z PCV,
żeliwa, betonu.

Zadanie 7
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości L=278,5 mb w
ul. Jeżynowej - elementy z PCV, żeliwa, betonu.

Zadanie 8
- dostawa materiałów do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø 160 ( w ramach
Programu wsparcia budowy podłączeń do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Radomska ) - elementy z PCV.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na:
- dostawę materiałów z elementów PCV: dla zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
- dostawę materiałów z elementów żeliwnych: dla zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
- dostawę materiałów z betonu: dla zadania 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości dla elementów z PCV zawiera formularz cenowy - załącznik Nr 2, dla elementów z żeliwa - załącznik nr 3, dla elementów z betonu - załącznik nr 4 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2016 r. o godz. 10:00 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2016 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy ( dla elementów z PCV, żeliwa, betonu ).
- zakończenie - 30.09.2016 r. ( dla elementów z PCV, żeliwa, betonu ).

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla:
- dostawy materiałów z elementów PCV - w wysokości 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset
złotych ).
- dostawy materiałów z elementów żeliwnych - w wysokości 500,00 zł ( słownie: pięćset
złotych ).
- dostawy materiałów z betonu - w wysokości 1.000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych ).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych elementów jest cena - 100%.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.

Radomsko 30.03.2016 r.
P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
inż. Marek Glądalski

1. SIWZ wraz załącznikami

2. Formularz cenowy - załącznik nr. 2, 3, 4.

3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 30.03.2016 10:21
Publikacja ostatniej zmiany: 11.04.2016 09:17
Dokument oglądany razy: 1336
Nie podlega Ustawie