bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego: koparko - ładowarki, agregatu prądotwórczego o mocy 80 kVA, agregatu prądotwórczego o mocy 500 kVA, układu pompowego wraz ze sterowaniem, wózka widłowego z podziałem na 5 zadań

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100% udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ( dostawa ) w formie leasingu operacyjnego: koparko - ładowarki, agregatu prądotwórczego o mocy 80 kVA, agregatu prądotwórczego o mocy 500 kVA, układu pompowego wraz ze sterowaniem, wózka widłowego z podziałem na 5 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1: Zakup ( dostawa ) do siedziby Zamawiającego w formie leasingu operacyjnego używanej koparko-ładowarki, spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, o parametrach użytkowych określonych w poniższej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Zadanie 2: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego mobilnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków o mocy 80 kVA. Dostarczony agregat prądotwórczy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ. Zadanie 3: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego agregatu prądotwórczego o mocy 500kVA do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dostarczony agregat prądotwórczy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ. Zadanie 4: Zakup z dostawą i uruchomieniem układu pompowego wraz ze sterowaniem w formie leasingu operacyjnego. Dostarczony układ pompowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ. Zadanie 5: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego czołowego wózka widłowego. Dostarczony wózek widłowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji nie starszy niż 2015 r. i posiadać parametry określone w SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 43.26.11.00-1, 66.11.40.00-2, 31.12.20.00-7, 42.12.20.00-0, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-0, 42.41.51.10-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 8.1 Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla: - zadania 1 w wysokości 5.000,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy złotych ). - zadania 2 w wysokości 2.000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych ). - zadania 3 w wysokości 6.000,00 PLN ( słownie: sześć tysięcy złotych ). - zadania 4 w wysokości 3.000,00 PLN ( słownie: trzy tysiące złotych). - zadania 5 w wysokości 3.500,00 PLN ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 8.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium 8.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.z 2007 r., Nr 42, poz. 275 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ; 3) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany pojazd/urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w siwz - załącznik nr 4 do SIWZ; 4) projekt umowy leasingu operacyjnego przedstawiony przez Wykonawcę; 5) harmonogram spłat wszystkich rat leasingowych w postaci tabelarycznej; 6) opis techniczny oferowanego pojazdu/urządzenia: - foldery, prospekty, karty katalogowe lub inne dokumenty zawierające parametry techniczne i eksploatacyjne w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę urządzenie/pojazd spełnia parametry i wyposażenie określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia; 7) dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko pokój nr 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2016 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup ( dostawa ) do siedziby Zamawiającego w formie leasingu operacyjnego używanej koparko-ładowarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup ( dostawa ) do siedziby Zamawiającego w formie leasingu operacyjnego używanej koparko-ładowarki, spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, o parametrach użytkowych określonych w poniższej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 43.26.11.00-1, 66.11.40.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego mobilnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków o mocy 80 kVA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego mobilnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków o mocy 80 kVA. Dostarczony agregat prądotwórczy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.20.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego agregatu prądotwórczego o mocy 500kVA do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego agregatu prądotwórczego o mocy 500kVA do zasilania awaryjnego urządzeń i budynków na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dostarczony agregat prądotwórczy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.20.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup z dostawą i uruchomieniem układu pompowego wraz ze sterowaniem w formie leasingu operacyjnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą i uruchomieniem układu pompowego wraz ze sterowaniem w formie leasingu operacyjnego. Dostarczony układ pompowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji 2016 i posiadać parametry określone w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.20.00-0, 45.31.57.00-5, 45.31.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego czołowego wózka widłowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego czołowego wózka widłowego. Dostarczony wózek widłowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji nie starszy niż 2015 r. i posiadać parametry określone w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.41.51.10-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 3

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania 5

Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 21.03.2016 14:38
Publikacja ostatniej zmiany: 04.04.2016 14:30
Dokument oglądany razy: 1952
Podlega Ustawie