bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa pojemników przeznaczonych na odpady komunalne i odpady zbierane selektywnie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pgk-radomsko.pl

Radomsko: Dostawa pojemników przeznaczonych na odpady komunalne i odpady zbierane selektywnie
Numer ogłoszenia: 41396 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. , ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6830630 w. 45, faks 044 6834377.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. 100% udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników przeznaczonych na odpady komunalne i odpady zbierane selektywnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników przeznaczonych na odpady komunalne i odpady zbierane selektywnie z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa pojemników tworzywowych, dwukołowych przeznaczonych na odpady komunalne: - o poj. 120 l w ilości 1200 sztuk - kolor zielony - o poj. 240 l w ilości 500 sztuk - kolor zielony. Dostawa pojemników tworzywowych, czterokołowych przeznaczonych na odpady komunalne: - o poj. 770 l w ilości 50 sztuk - kolor zielony - o poj. 1100 l w ilości 100 sztuk - kolor zielony. Zadanie 2: Dostawa pojemników tworzywowych, czterokołowych przeznaczonych na odpady zbierane selektywnie: - o poj. 1100 l w ilości 30 sztuk - kolor żółty - o poj. 1100 l w ilości 30 sztuk - kolor zielony - o poj. 1100 l w ilości 30 sztuk - kolor niebieski.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje dla zadania 1 i 2 możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w zamówieniu podstawowym, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku przekroczenia planowanej ilości dla każdego typu pojemników. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdego z zadań w wysokości: a.dla zadania nr 1 - 4 000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych ), b.dla zadania nr 2 - 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych ). 8.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium 8.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Dla pojemników dwukołowych przeznaczonych na odpady komunalne: - o poj. 120 l, 240 l - co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie pojemników o poj.120 l, 240 l o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie. Dla pojemników czterokołowych przeznaczonych na odpady komunalne: - o poj. 770 l, 1100 l - co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie pojemników o poj.770 l, 1100 l o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie. Dla pojemników czterokołowych przeznaczonych na odpady zbierane selektywnie: - o poj. 1100 l na szkło, makulaturę, plastik - co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie pojemników o poj. 1 100 l o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie. UWAGA! Przez dostawę Zamawiający rozumie jednorazowe zamówienie udzielone i zrealizowane na podstawie jednej umowy dla jednego podmiotu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Wykaz dostaw, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 5) Atest zgodności zgodnie z wymogami technicznymi normy RAL-GZ 951/1 i normy EN-840, co zostało potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą stosownym certyfikatem - dla każdego typu pojemnika z tłumaczeniem na język polski. 6) Atest PZH ( Państwowego Zakładu Higieny ) - dla każdego typu pojemnika z tłumaczeniem na język polski. 7) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin płatności za usługę - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT ). W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług co w zamówieniu podstawowym, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku przekroczenia planowanej ilości dla każdego typu pojemników. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 3. W przypadku dostawy pojemników w ilości mniejszej niż określone w §1 pkt 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 4. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgk-radomsko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko pokój nr 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pojemników tworzywowych, dwukołowych i czterokołowych przeznaczonych na odpady komunalne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pojemników tworzywowych, dwukołowych przeznaczonych na odpady komunalne: - o poj. 120 l w ilości 1200 sztuk - kolor zielony - o poj. 240 l w ilości 500 sztuk - kolor zielony Dostawa pojemników tworzywowych, czterokołowych przeznaczonych na odpady komunalne: - o poj. 770 l w ilości 50 sztuk - kolor zielony - o poj. 1100 l w ilości 100 sztuk - kolor zielony.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin płatności za usługę - 10


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa pojemników tworzywowych, czterokołowych przeznaczonych na odpady zbierane selektywnie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pojemników tworzywowych, czterokołowych przeznaczonych na odpady zbierane selektywnie: - o poj. 1100 l w ilości 30 sztuk - kolor żółty - o poj. 1100 l w ilości 30 sztuk - kolor zielony - o poj. 1100 l w ilości 30 sztuk - kolor niebieski.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Termin płatności za usługę - 10

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Pytania i odpowiedzi

3. Ogłoszenie o wyniku przetargu

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 24.02.2016 14:16
Publikacja ostatniej zmiany: 21.03.2016 10:27
Dokument oglądany razy: 1473
Podlega Ustawie