bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej z podziałem na zadania:

Zadanie 1
- dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej PCV Ø 110 mm o długości L - 346 mb
oraz przyłączy PE Ø 40 o długości 83 mb w ul. Ściegiennego w Radomsku - elementy z
PCV + PE, elementy z żeliwa.

Zadanie 2
- dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm o długości L - 269,5
mb wraz z elementami sieci Ø 160 do granic działek w ul. Kopiec-Traugutta-Chopina w
Radomsku - elementy z PCV, elementy z betonu.

Zadanie 3
- dostawa materiałów do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm w ramach
Programu Wsparcia Budowy Podłączeń Posesji do Kanalizacji Sanitarnej na terenie miasta
Radomska - elementy z PCV.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla zadania 1, 2 i 3 na elementy z PCV + PE, dla zadania 1 na elementy z żeliwa, dla zadania 2 na elementy z betonu.

Szczegółowy opis materiałów co do asortymentu i ilości dla elementów z PCV + PE zawiera formularz cenowy - załącznik Nr 2, dla elementów z żeliwa - załącznik nr 3, dla elementów z betonu - załącznik nr 4 do siwz.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w siwz.
Termin składania ofert upływa w dniu 18.02.2016 r. o godz. 10:00 .
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2016 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 101.

Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy ( dla elementów z PCV + PE, żeliwa, betonu ).
- zakończenie - 29.04.2016 r. ( dla elementów z PCV + PE, żeliwa, betonu ).

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium dla:
Elementów z PCV + PE - w wysokości 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych ).
Elementów z żeliwa - w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych ).
Elementów z betonu - w wysokości 100,00 zł ( słownie: sto złotych).

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych elementów jest cena - 100%.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na elementy z PCV + PE, żeliwa, betonu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.

Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, tel. kom. 501 144 147,
faks 44/ 683 43 77.

Wiceprezes Zarządu Spółki
mgr inż. Jakub Jędrzejczak

Radomsko 09.02.2016 r.

1. SIWZ wraz z załącznikami

2. Załącznik nr. 2, 3, 4.

3. Pytania i odpowiedzi

4. Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Opublikował: Piotr Kurzacz
Publikacja dnia: 10.02.2016 11:09
Publikacja ostatniej zmiany: 22.02.2016 10:45
Dokument oglądany razy: 1337
Nie podlega Ustawie