bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Jeżynowej i budowa przepompowni ścieków w ul. Św. Rocha, Jaworowej, Andersa ” z podziałem na zadania

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku
ul. Stara Droga 85 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w ramach działalności sektorowej w oparciu o wewnętrzny
Regulamin udzielania zamówień. Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jest art.132 ust. 2 w związku z art. 132 ust.1
pkt 4 ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Jeżynowej i budowa
przepompowni ścieków w ul. Św. Rocha, Jaworowej, Andersa ” z podziałem na
zadania:

Zadanie 1 – budowa przejazdowej przepompowni ścieków w ul. Św. Rocha w Radomsku,
Zadanie 2 – budowa przepompowni ścieków w ul. Jaworowej w Radomsku,
Zadanie 3 – budowa przepompowni ścieków w ul. Andersa w Radomsku,
Zadanie 4 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø 200 na odcinku od S1-S20 o długości L=420 mb wraz z elementami sieci o średnicy Ø 160 do granic działek o długości L=108 mb -18 szt. w ul. Jeżynowej w Radomsku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2015 r. o godz. 10:00
Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku ul. Stara Droga 85.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2015 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 106.

Termin realizacji zamówienia dla zadania 1, 2, 3 i 4 : od dnia podpisania umowy do dnia
30.12.2015 r.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
a) cena oferty – waga 90%
b) okres gwarancji jakości – waga 10%

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia dla zadania 1, 2, 3 i 4 wadium w wysokości 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85, pokój Nr 217 lub na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pgk-radomsko.pl.
Wszelkich informacji o przetargu udziela Tomasz Bąk - Specjalista ds. Zamówień Publicznych ( pokój nr 217 ), tel. 44/ 683 06 30, wew. 45, faks 44/ 683 43 77, tel.kom. 501 144 147.

Radomsko 08.10.2015 r.

ZATWIERDZIŁ:

P R E Z E S
Zarządu Spółki
Wiesław Kamiński

1. SIWZ wraz z zalącznikami

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Pytania i odpowiedzi

4. Pytania i odpowiedzi

5. Pytania i odpowiedzi

6. Pytania i odpowiedzi

7. Ogłoszenie o wyniku przetargu

Opublikował: Aleksander Szczygłowski
Publikacja dnia: 08.10.2015 13:16
Publikacja ostatniej zmiany: 03.11.2015 14:30
Dokument oglądany razy: 1866
Nie podlega Ustawie